Home Yaşam Ramazanda olacak patlamanın hadisi

Ramazanda olacak patlamanın hadisi

1441 Ramazan Ay’ında gökyüzünde bazı alametler mi olacak?

1441 Ramazan Ay’ında gökyüzünde bazı alametler mi olacak?

Değerli kardeşimiz,

1. İlk rivayetin kaynağı için bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/228.

Arapça internet sitelerinde “Merkezu’l-Ezheri’l-alemi’l-fetva” dayandırılan bilgilerde, söz konusu rivayetin “münker, mevzu ve yalan olduğu” bildirilmiştir.

İbnu’l-Cevzi, el-Akili, ez-Zehebi bu görüştedir.

Zaten senedinde bulunan İbn Lehia, metruku’l-hadis olarak bilinmektedir.

Ezher merkezinin bu fetvası da “korona” (COVİD-19) ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahlil etmiştir.

2. Hafız Heysemi bu hadisin çok zayıf olduğunu, senedinde bulunana Abdulvahhab b. Dahhak’ın metruku’l-Hadis olduğunu bildirmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/310, h.no: 12373)

“Metruku’l-Hadis”, yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder.

3. İlk iki hadis zayıf veya uydurma olduğuna göre, onlara dayandırılan bu rivayetin durumu da iç açıcı değildir.

Bununla beraber, Hz. Mehdi’nin çıkışının alameti olarak rivayet edilen KUYRUKLU yıldızın Birinci Dünya savaşından önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor.

Bizim kanaatimize göre kuyruklu yıldızdan ötürü Hz. Mehdi’yi bekleyenler daha çok beklerler.

Ramazan ayının 15'inci gününde duyulacak ses! 2023 Ramazan'ın 15'i hangi güne denk geliyor?

Ramazan’ın 15’inde gökten bir ses mi işitilecek? Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde ‘Bu Ramazan’ın 15’inde gökten bir sayha işitileceğine dâir söylentilerin hadîslerde yeri var mıdır?’ sorusuna cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, bazı alametlerin gerçekleşmediğini ve bu iddiaları ortaya atanların Adnan Oktar ve FETÖ yanlıları olduğunu söyledi.

“Bu Ramazan’da ses gelecekmiş”
Ahmet Hoca, söz konusu hadisin henüz gerçekleşmeyeceğini belirterek, “Son dönemde gündeme gelen söylentilerin hepsi 7 ayda olacak. Huruc-ül melhame, Huruc-ül deccal, yani bunların hepsi 7 ayda olacak. Dikkat edelim. Ben sabahlara kadar kitap bakıyorum. ‘Yok rüya gördüm. Köpekler birbirine dalmış da ABD ile Çin birbirine dalacakmış da’ kardeşim sen rüya görüyorsun. Biz de kitap deviriyoruz. Bir Hadis buluyorum. 7 ayrı şerhine iniyorum. Bu Ramazan’da ses gelecekmiş. Ne zaman Mehdi gelecek? Hz. Mehdi gelse, 33 sene sonra İsa Aleyhiselam nail olacak. Hz. Mehdi’nin İsa Aleyhiselam olmadan 33 sene faliyeti ve hizmeti var. Sonra İsa Aleyhiselam gelse Hz. Mehdi ile birleşiyor. 7 sene sonra Hz. Mehdi vefat edecek. Hadis kaynaklarının çoğunda bu çıkıyor. Nerede 80 sancak gavurlar, nerede hepsinin altında 12 bin? Bunlar nerede şimdi? Mesele Hz Mehdi, Kudüs’te imam olacak. İmam olduğunda Araplar çok az kalacak. Şimdi bakıyorsunuz, 200 milyondan fazla Arap var.” dedi.

“Ne alet oluyorsunuz bunlara?”
Gündeme gelen hadise inandığını belirten Ahmet Hoca, “Bunları Adnancılar sürekli ortaya atıyor. Sürekli ‘Tayyip gidecek, biz geleceğiz’ diyorlar. Ben bu kadar ayet, hadis okuyorum. Hiçbir yere yayılmıyor. Bunlara bakıyorsun böyle iddialar atıp gündem oluyorlar. ’15. gece ses çıkarsa, secdeye yatın. Tekbir getirin. İşte tekbir getiren kurtulur, getirmeyen helak olur’ hadisine ben de inanıyorum. Ben de yapacağım. İnşallah Allah bana da nasip eder. Ben bunu anlattım. Ben bu hadisi reddeder miyim? Ama zaman ve zemin ayarı önemli. Bu sene farklı Ramazan haklısınız. İşte Kabe kapalı, camiler kapalı, iftarlar başka olacak. Sesin duyulacağı hadisin başı var. Ortalık karışacak. Sen şimdi bu Ramazan, Cuma ile başlayıp nasıl bu yorumu yapıyorsun? O zaman Müslüman az olacak. Ne alet oluyorsunuz bunlara?” ifadelerini kullandı.

Büyük Patlamayla İlgili Ayetler

KUR’AN DA “BÜYÜK PATLAMA VE EVREN”
O(Allah) ki, Arz’da ne varsa, tamamını sizin için yarattı. Sonra, Göğe yöneldi; yedi gök olarak onları düzenledi. Ve O, her şeyin Âlimi’dir.

[BAKARA (2)/29]

O(Allah), gökleri ve Arz’ı örneksiz yaratandır. O, bir işe karar verirse, ona sadece “Ol” der, o da hemen oluverir.

[BAKARA (2)/117]

O(Allah) ki, gökleri ve Arz’ı, hak olarak yarattı. O, o gün “Ol” der, o da oluverir. O’nun sözü Hak’tır. Sur’a üfürüldüğü günde, mülk O’nundur. O, gayb(gizli) olanın ve müşahede edilenin (gözlenenin), Âlimi’dir. O, hüküm-hikmet sahibi ve haberdar olandır.

[EN’AM (6)/73]

Muhakkak Allah, habbeyi(taneyi) ve çekirdeği patlatandır. O, diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah, böyledir. (Öyleyse) nasıl çevriliyorsunuz?

(Allah), aydınlığı patlatıp- çıkarandır. Ve geceyi, sakin(dinlenme) kıldı. Güneş ve Ay’ın (hareketleri) ‘hesap’ iledir. Bu, Aziz(üstün-şerefli) ve Âlim(bilen) Allah’ın takdiridir.

[EN’AM (6)/95–96]

O(Allah), gökleri ve Arz’ı örneksiz yaratandır. O’nun(Allah’ın), nasıl oğlu olur? O’nun, bir eşi(arkadaşı) yoktur. O, her şeyi yarattı ve her şeyin Âlimi’dir.

[EN’AM(6)/101]

Muhakkak sizin Rabbiniz, O Allah’tır ki, altı günde(devirde), gökleri ve Arz’ı yarattı. Sonra Arş’a istiva etti(yöneldi). Geceyi, kendisini sürekli takip eden gündüzle örttü. Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları, emrine boyun eğdirdi. Yaratma da, emir de, (Allah’ın) değil midir?

[ARAF (7)/54]

Göklerin, Arz’ın ve Allah’ın yarattığı ‘her şeyin melekûtu’na(maddenin en temel yapıtaşına-özüne) bakmıyorlar mı(incelemiyorlar mı)? (Maddenin en temel yapıtaşı olan ‘melekût’a ulaştıklarında), onların ecellerinin yaklaştığı umulur. Ondan (‘melekût’tan) sonra hangi söze inanacaklar?

[ARAF (7)/185]

Sana, Saatin (Kıyamet’in) ne zaman demir atacağını (gerçekleşeceğini) soruyorlar. De ki: “Onun ilmi, ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini, Allah’tan başkası ifşa etmez. ‘Gökler-Arz’(Evren), ağırlaştı(‘kritik kütle’ye yaklaştı). Saat(Kıyamet), size ansızın gelir.”Sanki sen, (Kıyamet’in vaktinden) haberdarmışsın gibi, sana soruyorlar. De ki: “Onun ilmi, ancak Allah’ın yanındadır, insanların çoğu bilmezler.”

[ARAF (7)/187]

Muhakkak sizin Rabbiniz olan Allah, gökleri ve Arz’ı altı günde yarattı. Sonra, Arş’a yöneldi. İşleri, O yönetir. O’nun izni olmadan şefaatçi yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah, böyledir. O’na köle olun! Düşünmüyor musunuz?

[YUNUS(10)/ 3]

O’nun Arş’ı, su üzerinde iken, amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve Arz’ı, altı günde(devirde) yaratan O’dur. Şayet sen onlara: “Gerçekten siz, ölümden sonra yine diriltileceksiniz” dersen, elbette Hakkı örtenler: “Bu, apaçık bir büyüden başkası değildir” derler.

[HUD (11)/ 7]

O Allah ki, gökleri ve Arz’ı yarattı ve Gök’ten su indirdi, arkasından onunla, sizin için rızk olarak, ürünler çıkardı. Ve O, emriyle denizde yüzen gemileri, sizin yönetiminize verdi. Ve ırmakları da sizin kullanımınıza sundu.

[İBRAHİM (14)/ 32]

‘Gökler-Arz’(Evren), başka bir ‘Göklere-Arz’a (Cennet ve Cehenneme), dönüştürüldüğü gün(Kıyamet Günü), onlar, Tek ve Kahhar olan Allah için, ortaya çıkacaklardır.

[İBRAHİM (14)/ 48]

Biz, gökleri, Arz’ı ve her ikisinin arasındakileri, ancak hak olarak yarattık. Muhakkak o Saat(kıyamet) gelmektedir. (Öyleyse onlardan) güzel bir ayrılışla ayrıl.

[HİCR (15)/85]

Gökleri ve Arz’ı, hak olarak yarattı. O, şirk koştukları şeylerden Yüce’dir.

[NAHL (16)/3]

Bir şeyi yaratmak istediğimiz zaman, o şey için sözümüz; “Ol” demekten ibarettir. O da hemen oluverir.

[NAHL (16)/40]

Göklerin ve Arz’ın bilinmeyeni-gizlisi, Allah’a aittir. Saat’in(kıyametin) işi, ancak göz açıp kapama gibidir veya daha kısadır. Muhakkak Allah, her şeyi takdir edendir.

[NAHL (16)/77]

Hakkı örtenler görmediler mi, muhakkak gökler ve Arz, bitişikti(aynıydı), o ikisini ayırdık. Ve her canlı şeyi, sudan kıldık(yarattık). İman etmiyorlar mı?

[ENBİYA (21)/30]

Ve O(Allah) ki, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yarattı. Her biri, bir yörüngede yüzerler.

[ENBİYA (21)/33]

O (Kıyamet) günü, Biz, ‘Göğü’, kitabın sahifelerini dürüp-büker gibi, bükeriz. (‘Büyük Patlama’yla) ilk önce yaratmaya başladığımız gibi, yine onu, (hiper karadelik tekilliğinde), iade ederiz. Bu, Bizim üzerimize bir vaattir. Elbette, Biz bunu yapacak olanlarız.

[ENBİYA (21)/104]

Onlar senden, azabın gelmesini acele istiyorlar. Elbette Allah, vaadine muhalefet etmez. Muhakkak, senin Rabbinin Katındaki ‘bir gün’, sizin saydığınız(yıllardan) ‘bin yıl’ gibidir.

[HAC (22)/ 47]

Allah, ‘Göklerin-Arz’ın (Evren’in) ‘Nuru’dur. ‘Allah’ın Nuru’nun misali, ‘Oyuk’ içinde bulunan bir ‘Lamba’ gibidir. Lamba, bir sırça içerisindedir ve sırça, sanki ‘incimsi bir yıldız’dır(kuasar yıldızı gibi). O(Lamba) ki, ne doğuda, ne de batıda bulunmayan, mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse, ateş dokunmasa da, onun yağı, ‘ışık’ verir. (Bu), Nur üzeri Nur’dur. Allah, kimi dilerse, onu Kendi Nuru’na doğrultur. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyin Âlimi’dir.

[NUR (24)/35]

O (Allah) ki, göklerin ve Arz’ın mülkü O’nundur. O, çocuk edinmemiştir. O’na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, sonrada belli bir ölçüyle takdir etmiştir.

[FURKAN (25)/ 2]

O (Allah) ki, gökleri ve Arz’ı ve ikisinin arasındakileri, altı günde(devirde) yarattı ve sonra da Arş’a istiva etti(yöneldi). O Rahman ki, O’nu, (bundan) haberi olana sor!

[FURKAN (25)/59]

O kimseler, düşünmüyorlar mı; Allah, gökleri, Arz’ı ve bu ikisi arasında olanları, ancak hak ile yaratmıştır. Ve (yarattıklarına) belirlenmiş bir süre (kılmıştır). Muhakkak insanlardan çoğu, Rablerine kavuşmayı örtüyorlar.

[RUM (30)/ 8]

Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder, sonra da siz O’na döndürülürsünüz.

[RUM (30)/11]

O (Allah) ki yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. Bu O’na göre pek kolaydır. Göklerde ve Arz’da en ‘yüce örnek’ O’nundur. O, Aziz(üstün-şerefli) ve Hâkim’dir.

[RUM (30)/ 27]

(Allah), Gökleri, dayanak olmaksızın yarattı, siz onu görüyorsunuz. Sizi sarsmasın diye, Arz’a, dağlar bıraktı ve orada her canlıdan yaydı. Biz Gök’ten su indirdik, böylece orada, her kerim(güzel) çiftten bitki bitirdik.

[LOKMAN (31)/10]

O Allah ki, gökleri, Arz’ı ve ikisinin arasındakileri, altı günde(devirde) yarattı ve sonra da Arş’a istiva etti(yöneldi). Sizin O’ndan başka bir veliniz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünüp-anlamıyor musunuz?

Gök’ten, Arz’a doğru işleri, O yönetir. Sonra (işler), sizin saymakta olduğunuz ‘bin yıl’ miktarı(karşılığı) olan ‘bir gün’de O’na yükselir.

[SECDE (32)/4-5]

Hamd, gökleri ve Arz’ı yaratan; ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri, elçiler kılan Allah’a aittir. O, yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak Allah, her şeyi takdir edendir.

[FATIR (35)/1]

Güneş de, kendisi için (takdir edilmiş) olan, ‘karar yeri’ne doğru akıp gitmektedir. Bu, Aziz ve Âlim olan Allah’ın takdiridir.

[YASİN (36)/38]

Her şeyin melekûtu(maddenin en temel yapıtaşı-özü) elinde bulunan (Allah), ne Yücedir! Sizin dönüşünüz O’nadır.

[YASİN (36)/83]

Muhakkak Biz, Dünya Göğü’nü, yıldızlarla donattık.

[SAFFAT (37)/6]

(Allah), gökleri ve Arz’ı, hak olarak yarattı. Geceyi, gündüzün üstüne, gündüzü de, gecenin üstüne sarıp-örtüyor. Güneş’e ve Ay’a boyun eğdirdi. Her biri (yörüngesinde), belirli bir süreye kadar hareket eder. Dikkat et! O (Allah), Aziz(üstün-şerefli) ve Ğafur(bağışlayan)’dır.

[ZÜMER (39)/5]

Göklerin ve Arz’ın anahtarları(şifreleri), O’nundur. Allah’ın ayetlerini örtenler; işte onlar, hüsrana uğrayanlardır.

[ZÜMER (39)/ 63]

Onlar, Allah’ın Hak Kadrini, takdir edemediler. Oysa Kıyamet Günü, Arz, tamamen O’nun kabzasındadır(elindedir). Gökler de, O’nun sağ eliyle, ‘dürülüp-bükülmüş’tür. (Allah), onların koştukları şirkten, münezzeh ve Yüce’dir.

[ZÜMER (39)/67]

Elbette göklerin ve Arz’ın yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu anlamazlar.

[MÜ’MİN (40)/ 57]

Allah, Arz’ı, sizin için bir karar yeri, Gökyüzünü bina yaptı. Size, şekil verdi, şeklinizi de, en güzel bir biçimde kıldı ve sizi, güzel-temiz şeylerle rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah, budur. Alemlerin Rabbi olan Allah, ne Mübarek’tir!

[MÜ’MİN (40)/ 64]

Sonra, oraya Göğe yöneldi, o duhan(gaz) halinde idi. Böylece (Göğe) ve Arz’a dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin!” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler.

Böylece onları, iki günde(devirde), ‘yedi gök’ olarak tamamladı ve her bir göğe, emrini vahyetti. Biz, ‘dünya göğü’nü de, lambalarla(yıldızlarla) süsleyip-donattık ve muhafaza ettik. İşte bu, Aziz(üstün-şerefli) ve Âlim olan Allah’ın takdiridir.

[FUSSİLET (41)/11-12]

Göklerin ve Arz’ın anahtarları(şifreleri) O’nundur. O, dilediğine rızkı yayar ve dilediğine de daraltır. Muhakkak O, her şeyin Alimi’dir.

[ŞURA (42)/ 12]

Göklerin, Arz’ın yaratılması ve onlarda her canlıyı türetip-yayması, O’nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman, onların hepsini toplamaya Kadir’dir.

[ŞURA (42)/ 29]

O(Allah) ki, her çifti yarattı. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan biniyor olduğunuz şeyleri var etti.

[ZUHRUF (43)/ 12]

Göklerin, Arz’ın ve Arş’ın Rabbi (olan Allah), onların nitelendirmelerinden uzak ve Yüce’dir.

[ZUHRUF (43)/ 82]

Biz, gökleri, Arz’ı ve ikisi arasında bulunanları, bir ‘oyun ve eğlence’ olsun diye yaratmadık.

[DUHAN (44)/ 38]

Allah, gökleri ve Arz’ı hak olarak yarattı. Öyle ki her nefis kazandıklarının karşılığını görsün. Onlara zulmedilmez de.

[CASİYE (45)/ 22]

Hamd, göklerin Rabbi, Arz’ın Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

[CASİYE (45)/ 36]

Biz gökleri, Arz’ı ve ikisi arasında bulunanları, ancak hak olarak yarattık. Ve onlara belirli bir ecel(süre) (kıldık). Hakkı örtenler, o korkutulup-uyarıldıkları şeyden yüz çevirenlerdir.

[AHKAF (46)/ 3]

Üzerlerindeki Göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve süsledik? Onda hiçbir çatlak-aykırılık da yoktur.

[KAF (50)/ 6]

Andolsun Biz, gökleri, Arz’ı ve ikisi arasında bulunanları altı günde(devirde) yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.

[KAF (50)/ 38]

‘Sarmal yollar ve yörüngeler’ sahibi Göğe andolsun!

[ZARİYAT (51)/7]

Biz Göğü kudretle bina ettik ve muhakkak O’nu ‘genişletmekteyiz’.

[ZARİYAT(51)/47]

Ve Biz, her şeyden ‘iki eş(çift)’ yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.

[ZARİYAT (51)/49]

Ey cin ve insan toplulukları, eğer göklerin ve Arz’ın sınırlarından, nüfuz etmeye(aşıp-geçmeye) güç yetirebilirseniz, yapın! Nüfuz edemezsiniz, ancak bir ‘sultan’(üstün bir güç) müstesna.

[RAHMAN (55)/33]

O zaman ki, Gök yarılır, yağ gibi kızarmış olur.

[RAHMAN (55)/37]

O(Allah) ki, ‘Gökleri-Arz’ı (Evren’i) altı günde(devirde) yarattı ve sonra, Arş’a istiva etti (yöneldi). (Allah), Arz’a gireni, ondan çıkanı; Gök’ten ineni ve ona yükseleni bilir. Her nerede iseniz, Allah sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görendir.

[HADİD (57)/4]

Gökleri ve Arz’ı hak olarak yarattı. Size en güzel biçimde şekil verdi. Dönüş O’nadır.

[TEĞABÜN (64)/ 3]

O Allah ki, ‘yedi göğü’ ve ‘arz’dan da, onların mislini yarattı. Emir(hüküm), bunların arasında çokça iner. Bilmelisiniz ki, muhakkak Allah, her şeye Kadir’dir. Ve yine bilmelisiniz ki, muhakkak Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

[TALAK (65)/ 12]

O (Allah) ki, göğü, yedi tabaka yarattı. Rahman’ın yaratmasında, bir ‘kontrolsüzlük-düzensizlik’ göremezsin. İşte gözünü çevirip-bak! Yaratılışında aykırılıklar görüyor musun?

[MÜLK (67)/ 3]

Muhakkak Biz, ‘Dünya Göğü’nü lambalarla (yıldızlarla) süsleyip-donattık. Bunları, ‘şeytanlar’ için bir taşlama kıldık. Onlar için ‘çılgın ateş azabı’ hazırladık.

[MÜLK(67)/5]

Gök yarılıp-açılmıştır. Artık o gün o, ‘gevşeyip-zayıflamıştır’.

[HAKKA (69)/ 16]

Melekler ve Ruh (Cebrail), O’na, miktarı ‘elli bin yıl’ olan ‘bir gün’ de yükselir.

[MEARİC (70)/ 4]

O gün Gök, ‘kızgın zeytinyağı’ gibi.

Dağlar da, atılmış yün gibi olur.

[MEARİC (70)/ 8–9]

Allah’ın, Göğü, yedi tabaka halinde, nasıl yarattığını görmüyor musunuz?

[NUH (71)/15]

Yıldızlar ‘söndürüldüğü’ zaman!

Gök, ‘çatlayıp- yarıldığı’ zaman!

Dağlar, ‘kökünden sökülüp-patlatıldığı’ zaman!

[MÜRSELAT (77)/8-10]

Sizi, ‘çift’ yarattık.

[NEBE (78)/ 8]

Sizin üstünüzde, yedi şiddetli(sağlam) gök bina ettik.

Parlayan-aydınlatan bir kandil(Güneş) kıldık.

[NEBE (78)/ 12-13]

(O sırada), Gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

[NEBE (78)/ 19]

Yaratılış bakımından ‘siz’ mi daha şiddetlisiniz, yoksa bina ettiği ‘Gök’ mü?

Onu yükseltti ve düzenledi.

[NAZİ’AT (79)/ 27-28]

Denizler, ‘tutuşturulduğu’ zaman!

Nefisler, ‘birleştiği'(eşleştiği) zaman!

[TEKVİR (81)/6-7]

Gök, ‘soyulup-söküldüğü’ zaman!

[TEKVİR (81)/11]

Hayır! Yemin ederim ‘Hunnasa’ (Karadeliğe)!

‘Künnasın’ civarına (kozmik süpürgeye-Olay Ufku’na)!

[TEKVİR (81)/15-16]

Gök, ‘çatlayıp-yarıldığı’ zaman!

Yıldızlar, ‘dağılıp-saçıldığı’ zaman!

Denizler, ‘fışkırdığı’ zaman!

[İNFİTAR (82)/1–3]

Göğe ve ‘Tarık’a (burgulu yola) andolsun!

Nedir ‘Tarık’ bilir misin?

Delik yıldızdır (karadelik)!

[TARIK (86)/1–3]

‘Dönüşümlü’ olan Göğe andolsun!

[TARIK (86)/11]

‘Çift’e(yarattıklarına) ve ‘Tek’e(Allah’a) andolsun!

[FECR (89)/ 3]

De ki: “İnfilakın(patlamanın) Rabbine sığınırım!”

“(Bu patlamayla) yarattıklarının, şerrinden!”

“Ve çöktüğü zaman, karanlığın şerrinden!”

[FELAK (113)/1-3]

Benzer Haberler